Projectbeschrijvingen

Kr*EUN. OF DE OERKNAL HERNOEMD. Een gedichtencyclus over natuur. Niet over natuur die ‘meetelt’ in ons – antropocentrisch? – wereldbeeld, maar over natuur die werkelijk kan meetellen. Paragrafen: Overwegend. Phyllotaxis. Anthotaxis. Nergens snaarwaarnaar of plant een hand met verstand. Chemiosono. Kr*eun is een onderdeel van Embryontisch Geluid. Voltooiing in 2021.

EMBRYONTISCH GELUID is een 11-delige, poetische queeste op zoek naar een volgende taal der natuur. Embryontisch Geluid is het relaas van stem, taal, geest?, als geluid in de tijd. Als nieuwe verschijnselen in de evolutie, en die in Embryontisch geluid ook ‘Dichterisch’ in de vorm van een oorsprongsverhaal wordt geduid: het luide kwam, het luide breken. Embryontisch Geluid als zoektocht naar een volgende taal der natuur stelt voor muziek hiervoor te kandideren. En in een artistiek semantische dichterlijke stijl, worden verschillende begrippen geintroduceerd om dit idee een voorlopige invulling te geven. Bij wijze van suggestie. Allerlei taalfilosofische en natuurfilosofische ideeen spelen hierbij een grote rol als als inspiratiebron. Vanaf 2016.

SEMEIOSIS I Dit zijn voorbereidende tekeningen en schetsen die als oogmerk hebben om taal als een biologisch, evolutionair verschijnsel op te vatten. Het zijn verkennende microportretten van taal als ‘levende stof’, van de ‘biochemie’ van taal zogezegd. Mbv biologische metaforen, staande voor levende processen en activiteiten, bestudeer en karakteriseer ik taal als levend systeem, en representeer ik dit in schetsen en tekeningen. Transport van letters, weefsels van letters en cijfers, de rol van het plasma, vacuolestructuren, permeabele letters. En dit gaat samen met het uitproberen van passende terminologie voor een ecologische taal- en klankopvatting. Schetsen om taal omgevingsgevoelig, in uitwisseling met, weer te geven, en vervolgens namen te geven. Van 2016 tot en met 2018. Hieronder enkele tekeningen:

In de beeldende projecten van het ORGANISCH SERIALISME worden meervoudsvormen bestudeerd in series, met en in, omgevingen, zodat een meervoudsvorm, een verzameling, ‘functioneert’ en ‘gedrag’ vertoont. Variaties binnen een reeks zijn relevant, en ‘omgeving’, ‘het omringende’, het ‘plasma’, is variabel, en ook vaak zelf een serieel begrip. Daarom spreek ik ook wel van het dan omringende. Pogend het ‘levende vormen’, het grillige van het organische, te visualiseren, en zichtbaar te maken. Grilligheid die niet zomaar past in de terminologie van ‘identiteit’ en ‘verschil’. Het is een kritiek op de filosofische traditie van het ‘tellen als een en het zelfde’, waarbij gelijkenis de belangrijkste parameter is voor het onderscheiden in verzamelingen en voor het lidmaatschap van een verzameling. Er is geen vooronderstelling van een voorgegeven samenhang, en dit is ook bedoeld als een kritiek op vormen van ‘ecocentristisch denken’. En het is tevens bedoeld als kritiek op de tegenstelling tussen antropocentrisme en ecocentrisme, met ‘serie’ of de ‘reeks’ als overbruggend filosofisch, organisch in te vullen, begrip, en ook als overkoepelend semantisch begrip, waarin variatie relevant is, ten opzichte van klasse dat immers uitgaat van gelijkenis. Het organisch serialisme is ook een methode van werken waarbij ik van te voren parameters kies, uitprobeer, voor ‘in relatie met de omgeving’, en waarbij ik ook in bepaalde volgordes werk en de beeldopbouw zo dus serialistisch tot stand komt. Organisch serialisme is op zoek naar nieuwe parameters voor samenhang tussen organische vormen en het omringende, met organische vormen al dan niet staande voor organismen. Op zoek naar ecologische en organische parameters voor ‘samenhang’. Misschien het proto-begin van een ecosemantiek en van organische wiskunde. Vanaf 2008.

In mijn TEXTIELKUNST vat ik reeksen op als groeiprocessen waarin keuzes gemaakt moeten worden en dat wil ik zichtbaar te maken. Wat volgt op wat? Door laten lopen of afhaken. Wat vind je, (half of ongeveer) passen: dominantie voortzetten of onderbreken, evenwicht bewaren of verstoren, kleur of juist meer een tint, vorm of vormachtigheid, doorgaande lijnen hanteren of vlakken of juist breuken toelaten. En zo ontstaan domino-structuren, rasters of zeefstructuren en doorlaatbaarheidspatronen. Als we de oude terminologie hanteren van het Ene en het Andere, hier staande voor ‘natuur’ en ‘milieu’, worden reeksen zo opgevat als regelmatige/onregelmatige, zich doorgaande ontwikkelende of groeiende, grillige structuren. Hierbij zijn de keuzes van belang, maar de grote mogelijkheid dat in een doorgaande ontwikkeling iets ‘ongeveer’ past. Vanaf 2016.

ARTISTIEKE SEMANTIEK is veelal mijn manier van werken. Het is een vorm van ‘grensdoorbrekend’ benoemen, hernoemen van verschijnselen, in dialoog met, of in kritiek op filosofische of wetenschappelijke theorieen. ARTISTIEKE SEMANTIEK, is een begin van een gedachtevorming. De bedoeling is dat door herbenoemen van verschijnselen nieuwe eigenschappen aan het licht kunnen komen, omdat verschijnselen worden bestudeerd in het licht van nieuwe begrippen en namen. In mijn geval kies ik biologische metaforen uit om verschijnselen her te benoemen zodat ‘leven’ al in de naamgeving verweven zit. Artistieke semantiek is het begin van gedachtevorming, is een werkwijze om op nieuwe ideeen te komen, en is daarom (nog) niet hypothetisch maar ‘proto-hypothetisch’, zeg maar. Het bestaat uit de gedachte dat.. , de suggestie doen dat.. ! Vanaf ongeveer 2016.

LINGUA DIOCA. Voorbereidende schetsen en aantekeningen over vragen rond geluid als basis van taal, geluid als een tweehuizig verschijnsel opgevat, symbolisch alvast benoemd als ‘dioica’. Hoe of wanneer kon geluid taal en ‘biologisch’ worden. In schetsboeken. Van 2013-2016.

RUBATO ORGANICO. Wat is er voor nodig om te bepalen of de stap van de mens ook de stap van natuur is? Voorbereidend kunstwerk in de vorm van een inhoudsopgave van een nog te schrijven Boek der Natuur. Van 2009-2013, 5 pag’s, e-bestand.

SEMEIOSIS II. Dit wordt een nieuwe serie schetsen en college(aan)tekeningen over eigen werk. Over de begrippen die ik heb ontwikkeld in de verschillende projecten, zoals embryontisch, semeiosis, kr*eun: phyllotaxis, kr*eun: anthotaxis, receptaculum, enz. bijvoorbeeld. Met tekeningen en schetsen. Op weg naar een wereldbeeld waarin niet de techniek, maar meetellende natuur, het organische ordenen en vormen centraal staat. Vanaf 2019.

.

Comments are closed.